Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

1. Omvang van het contract en geldigheid

1. 1 Alle bestellingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien deze door de opdrachtnemer schriftelijk en in overeenstemming met de firmanaam zijn ondertekend en zijn slechts bindend voor zover in de opdrachtbevestiging vermeld. Inkoopvoorwaarden van de klant worden hierbij uitgesloten voor de betreffende rechtshandeling en de gehele zakelijke relatie. Aanbiedingen zijn over het algemeen vrijblijvend.

2. Uitvoering en onderzoek

2. 1 Het onderwerp van een bestelling kan zijn:

- Ontwikkeling van organisatieconcepten

- Globale en gedetailleerde analyses

- Aanmaken van individuele programma's

- Levering van bibliotheek (standaard) programma's

- Verwerving van gebruiksrechten voor softwareproducten

- Aankoop van werkvergunningen

- Deelname aan inbedrijfstelling (ombouwondersteuning)

- Telefonisch consult

- programma onderhoud

- Aanmaken van programmadragers

- Andere diensten

2. 2 De ontwikkeling van individuele organisatieconcepten en -programma's wordt uitgevoerd volgens het type en de reikwijdte van de bindende informatie, documenten en hulpmiddelen die door de klant worden verstrekt. Hieronder vallen ook in voldoende mate praktijkgerichte testgegevens en testmogelijkheden, die de opdrachtgever tijdig, tijdens normale werkuren en voor eigen rekening beschikbaar stelt. Als de klant al werkt aan het systeem dat beschikbaar is gesteld voor de test in live-gebruik, ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van een back-up van de echte gegevens bij de klant.

2. 3 De basis voor het maken van individuele programma's is de schriftelijke beschrijving van diensten, die de opdrachtnemer op basis van de hem ter beschikking gestelde documenten en informatie opstelt of samenstelt tegen een kostenberekening. de opdrachtgever verstrekt. Deze servicebeschrijving dient door de klant op juistheid en volledigheid te worden gecontroleerd en voorzien van zijn akkoordverklaring. Wijzigingsverzoeken die later plaatsvinden, kunnen leiden tot aparte datum- en prijsafspraken.

2. 4 Individueel gemaakte software Programma-aanpassingen vereisen een programma-acceptatie voor het betreffende programmapakket uiterlijk vier weken na oplevering door de opdrachtgever. Dit wordt door de klant in een logboek bevestigd. (Controleer op juistheid en volledigheid aan de hand van de door de opdrachtnemer geaccepteerde dienstbeschrijving onder punt 2. 2 verstrekte testgegevens). Indien de klant de periode van vier weken laat verstrijken zonder acceptatie van het programma, wordt de geleverde software geacht te zijn geaccepteerd vanaf de einddatum van de genoemde periode. Indien de klant de software live gebruikt, wordt de software in ieder geval geacht te zijn geaccepteerd.

De optredende gebreken, d.w.z. afwijkingen van de schriftelijk overeengekomen dienstbeschrijving, dienen door de opdrachtgever voldoende gedocumenteerd aan de opdrachtnemer te worden gemeld, die zich inspant om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen. Als er significante gebreken schriftelijk worden gemeld, d.w.z. de werkelijke werking kan niet worden gestart of voortgezet, is een nieuwe acceptatie vereist nadat het gebrek is verholpen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd acceptatie van programmatuur te weigeren op grond van kleine gebreken.

2. 5 Bij het bestellen van bibliotheek(standaard)programma's bevestigt de klant met de bestelling kennis te hebben genomen van de omvang van de dienstverlening van de bestelde programma's.

2. 6 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat uitvoering van de opdracht volgens de dienstomschrijving feitelijk of rechtens onmogelijk is, is opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. De opdrachtgever wijzigt de dienstomschrijving daartoe niet of niet de voorwaarden schept om een ​​uitvoering mogelijk te maken, kan opdrachtnemer de uitvoering weigeren. Indien de onmogelijkheid van uitvoering het gevolg is van een nalatigheid van de klant of een latere wijziging van de dienstbeschrijving door de klant, heeft de opdrachtnemer het recht de bestelling te herroepen. De tot dan toe voor de werkzaamheden van opdrachtnemer gemaakte kosten en uitgaven, alsmede eventuele demontagekosten, dienen door opdrachtgever te worden vergoed.

2. 7. Programmadragers, documentatie en dienstbeschrijvingen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever verzonden. Door de opdrachtgever gevraagde aanvullende trainingen en uitleg worden separaat in rekening gebracht. Verzekeringen worden alleen afgesloten op vraag van de klant.

2. 8 Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat een barrièrevrij ontwerp (van websites) in de zin van de federale wet inzake gelijke kansen voor mensen met een handicap (Federal Disability Equality Act - BGStG)" niet bij het aanbod is inbegrepen, tenzij dit afzonderlijk/individueel is aangevraagd door de opdrachtgever. Als het barrièrevrije ontwerp niet is overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het controleren van de dienst op zijn ontvankelijkheid met betrekking tot de federale wet op de gelijkheid van personen met een handicap. Evenzo dient de klant de door hem ter beschikking gestelde inhoud te controleren op juridische toelaatbaarheid, in het bijzonder mededingings-, merken-, auteursrechten- en bestuursrecht. In geval van lichte nalatigheid of na het nakomen van enige verplichting om de klant te waarschuwen, is de contractant niet aansprakelijk voor de wettelijke toelaatbaarheid van inhoud als deze door de klant is aangegeven.

3. Prijzen, belastingen en toeslagen

3. 1 Alle prijzen zijn in euro's exclusief omzetbelasting. Ze zijn alleen van toepassing op deze bestelling. De vermelde prijzen zijn af vestigingsplaats of -plaats van de opdrachtnemer. De kosten van programmasponsors (bijv. B CD's, magneetbanden, magneetschijven, floppy disks, streamer tapes, magneetbandcassettes, etc. ) en eventuele contractkosten worden separaat in rekening gebracht.

3. 2 Voor bibliotheek(standaard)programma's gelden de op de dag van levering geldende lijstprijzen. Voor alle overige diensten (organisatieadvies, programmering, training, ombouwondersteuning, telefonisch advies etc. ) wordt de werklast aangerekend tegen de tarieven die gelden op de dag van de dienstverlening. Afwijkingen van een tijdsbesteding waarop de aannemingssom is gebaseerd, waarvoor opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, worden naar gelang van de werkelijke gebeurtenis in rekening gebracht.

3. 3 De kosten voor reis-, dag- en overnachtingsvergoedingen worden separaat aan de klant gefactureerd volgens de geldende tarieven. Reistijden gelden als werktijd.

4. Bezorgdatum

4. 1 Opdrachtnemer spant zich in om de overeengekomen termijnen voor nakoming (voltooiing) zo nauwkeurig mogelijk na te komen.

4. 2 Aan de gewenste uitvoeringsdata kan alleen worden voldaan indien de opdrachtgever alle noodzakelijke werkzaamheden en documenten heeft voltooid op de door de opdrachtnemer aangegeven data, in het bijzonder de door hem aanvaarde dienstbeschrijving volgens punt 2 3 haar medewerkingsplicht in de vereiste mate verleent en nakomt.

Bezorgvertragingen en kostenstijgingen veroorzaakt door onjuiste, onvolledige of naderhand gewijzigde gegevens en informatie of mits documenten ontstaan, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en kunnen niet leiden tot het in gebreke blijven van de opdrachtnemer. De klant draagt ​​de daaruit voortvloeiende extra kosten.

4. 3 Voor bestellingen met meerdere eenheden of programma's omvatten, is opdrachtnemer gerechtigd tot het doen van deelleveringen of deelfacturen in te dienen.

5. Betaling

5. 1 De door opdrachtnemer ingediende facturen inclusief omzetbelasting zijn uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur zonder enige aftrek en vrij van kosten betaalbaar. De voor de gehele bestelling vermelde betalingscondities gelden analoog voor deelfacturen.

5. 2 Voor bestellingen die meerdere eenheden bevatten (bijv. B programma's en/of trainingen, uitvoering in deelstappen), is opdrachtnemer gerechtigd na oplevering van elke afzonderlijke eenheid of dienst een factuur uit te reiken.

5. 3 Naleving van de overeengekomen betalingsdata is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de levering of Uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. Niet-naleving van de overeengekomen betalingen geeft de aannemer het recht om de lopende werkzaamheden stop te zetten en zich terug te trekken uit het contract. Alle daaraan verbonden kosten en gederfde winst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

In geval van betalingsachterstand wordt rente over achterstallige betalingen in rekening gebracht op het in de banksector gebruikelijke niveau. Bij niet-naleving van twee termijnen voor deelbetalingen is opdrachtnemer gerechtigd de termijn te laten ingaan en de aanvaarde aanvaardingen opeisbaar te maken.

5. 4 De klant is niet gerechtigd betalingen in te houden wegens onvolledige totaallevering, garantie- of garantieaanspraken of klachten.

6. Auteursrecht en gebruik

6. 1 Na betaling van de overeengekomen vergoeding verleent de opdrachtnemer aan de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en onbeperkt recht om de software te gebruiken voor de in het contract gespecificeerde hardware en voor de omvang van het aantal licenties dat voor gelijktijdige gebruik op meerdere werkplekken, allemaal om de op basis van het contract van de opdrachtnemer gemaakte werkresultaten voor eigen intern gebruik te gebruiken. Alle overige rechten blijven bij opdrachtnemer.

Er worden geen rechten op het in dit contract gespecificeerde gebruik verworven door de medewerking van de klant bij de productie van de software. Elke inbreuk op de auteursrechten van de opdrachtnemer zal leiden tot schadeclaims, in welk geval volledige voldoening moet worden betaald.

6. 2 Het is de klant toegestaan ​​kopieën te maken voor archiverings- en gegevensback-updoeleinden, op voorwaarde dat de software geen uitdrukkelijk verbod van de licentiegever of derden bevat en dat alle copyright- en eigendomsvermeldingen ongewijzigd op deze kopieën worden overgedragen.

6. 3 Indien het vrijgeven van de interfaces noodzakelijk is voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de betreffende programmatuur, dient dit tegen betaling van kosten door de opdrachtgever te worden aangevraagd bij de opdrachtnemer. Indien de contractant niet aan deze eis voldoet en de decompilatie plaatsvindt in overeenstemming met de auteursrechtwetgeving, mogen de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit vast te stellen. Misbruik leidt tot schade.

6. 4 Als aan de klant software wordt geleverd waarvan de licentiehouder een derde is (bijvoorbeeld standaardsoftware van Microsoft), is de verlening van het gebruiksrecht gebaseerd op de licentieovereenkomst van de licentiehouder (fabrikant).

7. Herroepingsrecht

7. 1 Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn door toedoen van de opdrachtnemer of onrechtmatig handelen, heeft de klant het recht om bij aangetekende brief de desbetreffende bestelling te herroepen indien de overeengekomen prestatie niet op wezenlijke onderdelen wordt geleverd binnen de redelijke respijtperiode en de klant is niet in gebreke blijft.

7. 2 Overmacht, arbeidsconflicten, natuurrampen en transportblokkades alsmede andere van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden ontheffen opdrachtnemer van de leveringsplicht of hem in staat te stellen de afgesproken levertijd te verzetten.

7. 3 Annulering door opdrachtgever is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer akkoord gaat met een annulering, heeft hij het recht om naast de geleverde diensten en gemaakte kosten annuleringskosten in rekening te brengen van 30% van de orderwaarde van het gehele nog niet gefactureerde project.

8. Garantie, onderhoud, wijzigingen

8. 1 Opdrachtnemer garandeert dat de programmatuur de in de bijbehorende documentatie beschreven functies vervult, mits de programmatuur wordt gebruikt op het in de overeenkomst beschreven besturingssysteem.

Vereiste voor het oplossen van problemen is dat

de opdrachtgever omschrijft de fout adequaat in een foutmelding en dit kan door de opdrachtnemer worden bepaald;

de opdrachtgever bezorgt de opdrachtnemer alle documenten die nodig zijn voor het oplossen van problemen;

de opdrachtgever of een aan hem toerekenbare derde partij heeft zich niet met de software bemoeid;

de software wordt gebruikt onder de beoogde bedrijfsomstandigheden in overeenstemming met de documentatie.

Bij garantie heeft verbetering voorrang op prijsverlaging of ombouw. Indien de melding van gebreken terecht is, zullen de gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen, waarbij de opdrachtgever opdrachtnemer in staat stelt alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gebreken te onderzoeken en te verhelpen.

  • Het vermoeden van gebrekkigheid vlgs. § 924 ABGB is uitgesloten.

8. 2 3 Correcties en aanvullingen die voor oplevering van de overeengekomen prestatie noodzakelijk blijken te zijn vanwege organisatorische en programmeerfouten waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is, zullen door opdrachtnemer kosteloos worden uitgevoerd.

8. 3 Kosten voor hulp, foutieve diagnose en het verhelpen van fouten en storingen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, alsmede andere correcties, wijzigingen en aanvullingen worden door opdrachtnemer tegen betaling uitgevoerd. Dit geldt ook voor het verhelpen van gebreken indien programmawijzigingen, aanvullingen of andere ingrepen door de klant zelf of door derden zijn aangebracht.

8. 4 Bovendien aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor fouten, storingen of schade als gevolg van onjuiste bediening, gewijzigde besturingssysteemcomponenten, interfaces en parameters, gebruik van ongeschikte organisatorische middelen en gegevensdragers, voor zover voorgeschreven, abnormale bedrijfsomstandigheden (in het bijzonder afwijkingen van de installatie- en opslagomstandigheden) en transportschade.

8. 5 Voor programma's gemaakt door de eigen programmeurs van de klant of Indien derden nadien worden gewijzigd, vervalt iedere garantie van de opdrachtnemer.

8. 6 Indien het onderwerp van de bestelling de wijziging of aanvulling van bestaande programma's betreft, heeft de garantie betrekking op de wijziging of aanvulling. Hierdoor wordt de garantie voor het oorspronkelijke programma niet hersteld.

8. 7. Aanspraken op garantie vervallen zes (6) maanden na levering.

9. Aansprakelijkheid

9. 1 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade waarvoor hij kan aantonen dat hij in gebreke is gebleven in geval van grove nalatigheid. Dit geldt naar analogie ook voor schade veroorzaakt door door opdrachtnemer ingeschakelde derden. In geval van toerekenbaar persoonlijk letsel is opdrachtnemer onbeperkt aansprakelijk.

  1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade - zoals gederfde winst, kosten in verband met bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens of aanspraken van derden - is uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Aanspraken op schadevergoeding verjaren overeenkomstig de wettelijke bepalingen, doch uiterlijk één jaar na kennisname van de schade en de veroorzaker.

9. 4 Indien opdrachtnemer de werkzaamheden met behulp van derden uitvoert en in verband hiermee garantie- en/of aansprakelijkheidsclaims jegens deze derden ontstaan, draagt ​​opdrachtnemer deze aanspraken over aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval primair een beroep doen op deze derden.

9. 5 Als de gegevensback-up uitdrukkelijk als service is overeengekomen, wijkt de aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens af van punt 9. 2 niet uitgesloten, maar beperkt tot maximaal EUR 10% van het orderbedrag per schadegeval voor het herstel van de gegevens, maar maximaal EUR 15. 000,-. Garantieaanspraken en aanspraken op schadevergoeding van de AG die verder gaan dan die vermeld in dit contract - ongeacht de rechtsgrondslag - zijn uitgesloten.

10. Loyaliteit

10. 1 De contractpartners verbinden zich tot wederzijdse loyaliteit. U onthoudt zich van elke verlokking en tewerkstelling, ook via derden, van werknemers die gedurende de looptijd van het contract en 12 maanden na het einde van het contract aan de realisatie van de opdrachten van de andere contractpartner hebben gewerkt. De contractpartner die dit overtreedt, is verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ter hoogte van één jaarsalaris van de werknemer.

11. Geheimhouding

11. 1 Opdrachtnemer verplicht zijn medewerkers zich te houden aan het bepaalde in artikel 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

12. Overig

12. 1 Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige inhoud van dit contract. De contractpartners zullen in partnerschap samenwerken om een ​​regeling te vinden die zo dicht mogelijk bij de ineffectieve bepalingen komt.

13. Slotbepalingen

13. 1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de tussen ondernemers geldende wettelijke bepalingen uitsluitend van toepassing volgens het Oostenrijkse recht, ook als de opdracht in het buitenland wordt uitgevoerd. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de plaatselijke bevoegdheid van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer van toepassing. Voor verkopen aan consumenten in de zin van de Wet Consumentenbescherming gelden bovenstaande bepalingen alleen voor zover de Wet Consumentenbescherming niet voorziet in andere dwingende bepalingen.

Deze algemene voorwaarden dienen alleen te worden opgevat als een sjabloon voor het ontwerp van algemene voorwaarden. De opgenomen bepalingen zijn suggesties waarvan in individuele gevallen kan worden afgeweken. Als er iets anders is overeengekomen in een specifiek contract, is het om misverstanden te voorkomen over het algemeen nuttig om specifiek aan te geven welke bepaling van de Algemene Voorwaarden de contractuele overeenkomst specifiek wijzigt (bijv. B : “Deze verordening vervangt punt x. van de Algemene Voorwaarden"). Het gebruik van de template kan het begeleidende consult van een juridisch adviseur niet vervangen. Let op het volgende:

Privacy en privacy

De verantwoordelijke, de verwerker en hun werknemers zijn verplicht de persoonsgegevens uit de gegevensverwerking, die hen werden toevertrouwd of voor hen toegankelijk zijn geworden uitsluitend vanwege hun professionele activiteit, geheim te houden, onverminderd andere wettelijke geheimhoudingsverplichtingen , tenzij er een wettelijk toelaatbare reden is voor een overdracht van de toevertrouwde of toegankelijke persoonsgegevens (gegevensgeheimhouding). Medewerkers dienen hierover en over de eventuele gevolgen van een overtreding geïnstrueerd te worden.

Vanwege de aanstaande wijzigingen als gevolg van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Oostenrijkse wet op de aanpassing van gegevensbescherming 2018 (in de toekomst: DSG), wordt aanbevolen om geen verdere gegevensbeschermingsclausules rechtstreeks in de algemene voorwaarden op te nemen en voorwaarden, maar om hier een extra blad te overhandigen. Er moet voor worden gezorgd dat eventuele toestemmingen voor gegevensbescherming correct worden verkregen en dat informatieverplichtingen tijdig en volledig worden nagekomen.

Bovendien moet er een verwerkersovereenkomst worden afgesloten als er in het kader van de opdracht gegevens voor de klant worden verwerkt (wat in deze branche te verwachten is). Voorbeelden en details zijn te vinden op: www. wko. at/datenschutz of op www. ubit. op.

Let op: Overeenkomstig de aard van de opdracht heeft de opdrachtnemer het recht zich bij de totstandkoming van het werk te doen vertegenwoordigen door andere onafhankelijke derden. Dit moet worden onderscheiden van de inzet van eigen hulppersonen (bijvoorbeeld werknemers van de opdrachtnemer) die sowieso aan de opdrachtnemer moeten worden toegewezen.

Als u in het kader van de gegevensbeschermingswet echter gegevens wilt doorgeven aan een subverwerker als onderdeel van de opdracht, moet u deze overdracht met de klant hebben afgesproken. Dit wordt geregeld in het verwerkerscontract of in een aparte overeenkomst.

Overig

De bevoegde rechtbank zou herhaald moeten worden

in de contractuele overeenkomst met de klant

moet uitdrukkelijk worden overeengekomen.

Sleutelwoorden: hijab, dameskleding, online winkelen, online damesmode

Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwoch,Donnerstag,Freitag,Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Artikel verfügbar. Nur noch [max] übrig.
Wunschliste durchsuchenVon der Wunschliste entfernen
Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

Return To Shop

Bestellhinweis hinzufügen Bestellhinweis bearbeiten
Versand schätzen
Fügen Sie einen Gutschein hinzu

Versand schätzen

Fügen Sie einen Gutschein hinzu

Der Gutscheincode funktioniert auf der Checkout-Seite

Nederlands